Hur coachning går till

Coachning handlar om att hjälpa en person att se och frigöra sina möjligheter till egna lösningar och förhållningssätt.

En coachning startar med att formulera utvecklingsområden och övergripande mål. Sedan bestämmer den coachade som start vid varje möte vad som ska vara i fokus vid just detta möte. Coachen ansvarar för processen och hjälper den coachande framåt medan den coachade ansvarar för innehåll och beslut. Föregående mötes tema och eventuella hemuppgifter följs sedan upp kontinuerligt vid nästkommande möte.

Arbetssätt

Arbetssättet utgår från en coachningsmodell där mål, verklighet, val och handling sätts i fokus. Coachningen utgår från hur de tre systemen Tanke-Känsla-Handling påverkar människan och alla tre delarna är viktiga att belysa, uttrycka och undersöka i processen. Under coachningsprocessen får individen möjlighet att identifiera handlingsalternativ och bli medveten om vad som stödjer eller stoppar aktiva val och handling.

Det sker bl.a. genom frågor som startar reflektioner och som stimulerar perspektivtänkande. Den coachade får möjlighet att integrera teori och praktik, att uttrycka och bearbeta egna känslor samt att granska och belysa sina egna insatser i det egna arbetet.

Sekretess

Allt som sägs och sker under samtalen är konfidentiellt. Den coachade själv bestämmer hur den vill informera om och hantera det som sker i coachningen.

Välkommen att kontakta Jenny Sima när du vill veta mer och diskutera dina behov.
Epost:jenny.sima@stage.gallofsta.se  Telefon: +46 (0)70-743 13 11