Värderingar och etik

Vår coachning vilar på humanistiska värderingar där vi utgår ifrån det välfungerande hos individer.

Värdegrund och ledarskapsfilosofi

Vår coachning vilar på humanistiska värderingar där vi utgår ifrån det välfungerande hos individer. Vår filosofi och värderingar utgår från humanistisk psykologi, gestaltteori, existentialism, fält- samt systemteori och kognitiv psykologi.

Med det fält och -systemteoretiska tänkandet hjälper vi klienten att se samspelets betydelse mellan individ, grupp och organisation och där allt påverkar varandra.

Vår ledarskapsfilosofi bygger på det transformerande ledarskapet som syftar till att frigöra handlingskraft och stödja människors inre motivation och engagemang. Det transformerande ledarskapet är vårt förhållningssätt när vi leder lärande och utveckling och det är också det ledarskap vi uppmuntrar våra klienter att själva utveckla.

Etiska riktlinjer

Vi följer i huvudsak ICF,s etiska riktlinjer och det vilar på varje coachs ansvar att:

  • Göra tydliga överenskommelser eller kontrakt med sina klienter.
  • Noggrant i början av varje coachrelation förklara vad coachning är, förklara hanteringen av konfidentiell information och andra villkor i överenskommelsen/kontraktet.
  • Ha respekt för klientens rätt att avsluta coachningen när som helst samt ha uppmärksamhet på när klienten inte längre får något utbyte av coachrelationen.
  • Föreslå klienten att uppsöka andra professioner när coachen anser det lämpligt eller nödvändigt.
  • Behandla all information från klienten med högsta konfidentiellitet och se till att det finns en tydlig överenskommelse hur och om information skall utbytas mellan coach, klient och klientens chef.

Välkommen att kontakta Jenny Sima när du vill veta mer och diskutera dina behov.
Epost:jenny.sima@stage.gallofsta.se Telefon: +46 (0)70-743 13 11